Hiēng-mì-giáng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Hiēng-mì-giáng (顯微鏡) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì ché̤ṳ nâung gáu mĕ̤k-ciŭ káng mâ̤ diŏh gì nó̤h gì giáng.

Hiêng-dâi gì guŏng-hŏk hiēng-mì-giáng sê Hò̤-làng nè̤ng Antoni van Leeuwenhoek huák-mìng gì.