Huá-siŏh

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Huá-siŏh (化石, iâ â̤ tĕ̤k „huá-sĭk“), sê cī làu diŏh siŏh-tàu diē-sié gì gū-sĕng-ŭk sĭ-tā̤, ék-buăng sê gū-sĕng-ŭk gì gáuk-gáuk gâe̤ng buói-káe̤k.