Huák-lùng-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huák-lùng-gŭng gì dù-biĕu

Huák-lùng-gŭng (法輪功), iâ hô̤ lā̤ huák-lùng dâi-huák (法輪大法), sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh cŭng-gáu séng-cék gì cŭ-cék. 1992 nièng 5 nguŏk, iù Lī Hùng-cé găk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókGék-lìng cháung-lĭk. Huák-lùng-gŭng găk 1999 nièng ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók céng-hū diâng có̤ siŏh ciáh sià-gáu cŭ-cék, sáng ĭ gì nè̤ng ng-sê ké̤ṳk niăh kī lì, cêu sê cāu guók-ngôi kó̤.