跳至內容

Iòng-giò-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iòng-giò-lô (楊橋路) sê Hók-ciŭ Gū-làu-kṳ̆ gì siŏh dèu diô, dĕ̤ng-hióng lièng Báe̤k-ék-chék Báe̤k-lô (八一七北路), să̤-hióng lièng Băh-mā-lô (白馬路).

Nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Iòng-giò-háe̤ng (楊橋巷), sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu háe̤ng, dĕ̤ng-hióng lièng Nàng-gă̤ (南街, gĭng-dáng Báe̤k-ék-chék Báe̤k-lô). 1960 nièng-dâi céng-hū có̤ diô, chió gī-hù ké̤ṳk tiáh ták, nâ diông Lìng Gáuk-mìng gô-chió gâe̤ng Sĕ̤ng-pău-giò.