跳至內容

Sĕ̤ng-pău-giò

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĕ̤ng-pău-giò (雙抛橋), găk Hók-ciŭ Iòng-giò-lô (楊橋路), Dăk-mìng-lô (達明路) gâe̤ng Nàng-âu-gă̤ gău-chă-kāu. Siŏng-gê̤ṳ Bĭng-sĭng, Lìng Gáuk-mìng gì gó-gṳ̆ giêng-giêng sĕk-gūi mī huông.

Guăng-ṳ̀ „Sĕ̤ng-pău-giò“ mìng-chĭng (名稱) gì lài-lĭk ô cêng sâ̤ suók-huák, liù-duòng dék kuák gì sê gōng, gū-cā sèng-hâiu ô siŏh hăk nàng nṳ̄ iù giò lā̤ dàu-cūi cê̤ṳ-sák, cĭ-hâiu lâng ngiâng săng chók lâng dău sṳ̀ng-chéu, bī-chṳ̄ siŏng bô̤. Cī lâng dău sṳ̀ng-chéu hô̤ lō̤ „Sĕ̤ng-pău-hăk-bô̤-ṳ̀ng“ (雙抛合抱榕).