Iroha-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iroha-gŏ̤ (Nĭk-buōng-ngṳ̄: いろは歌), iâ ô nè̤ng siā có̤ Ĭ-lṳ̄-pŏ̤-gŏ̤ (伊呂波歌), Ī-lṳ̄-pŏ̤-gŏ̤ (以呂波歌), sê Nĭk-buōng Bìng-ăng Sì-dô̤i (平安時代) gì Huô-gŏ̤ (和歌), sāi chék-ngô-diêu (七五調) gì gáik-lŭk (格律) lì siā, iā sâ̤ nè̤ng dŭ gōng cuòi gŏ̤-sê̤ṳng lāu Hŭk-gáuÙ-siòng-guăng (無常觀). Sāi Iroha-gŏ̤ diē-sié Gā-miàng chók-hiêng gì sông-sê̤ṳ lì bài-liĕk, hô̤ lā̤ Iroha-sông (---順) hĕ̤k-ciā Ĭ-lṳ̄-pŏ̤-sông.

Hiêng-sì lièu-diòng gì Iroha-gŏ̤ ciòng-ùng, tĕ̤k-huák dŭ diŏh â-dā̤.

Gū-dâi Hiêng-dâi Iroha-sông Hók-ciŭ-uâ Huăng-ĭk
Gā-miàng Tĕ̤k-ĭng Háng-cê gâe̤ng Gā-miàng Tĕ̤k-ĭng
いろはにほへと Iro fa nifofeto 色は匂へど Iro wa nioedo 1 - 7 (Huă gì) hiŏng-ê
ちりぬるを Tirinuru wo 散りぬるを Chirinuru o 8 - 12 (cṳ̆ng-giú) â̤ sáng,
わかよたれそ Wa ka yo tare so 我が世誰ぞ Wa ga yo dare zo 13 - 18 cī ciáh sié-gái
つねならむ Tune naramu 常ならん Tsune naran 19 - 23 hŭ-nè̤ng dŭ â̤ biéng;
うゐのおくやま Uwi no okuyama 有為の奥山 Ui no okuyama 24 - 30 iū-òi (有爲) gì chĭng-săng
けふこえて Kefu koyete 今日越えて Kyō koete 31 - 35 gĭng-dáng uŏk guó,
あさきゆめみし Asaki yume mishi 浅き夢見じ Asaki yume miji 36 - 42 ng-có̤ hŭ-chiēng (膚淺) gì máe̤ng,
ゑひもせす Wefi mo sesu 酔ひもせず Yoi mo sezu 43 - 47 iâ ng kó̤ tìng-cói (沈醉).

Háng-cê sāi sĭng-cê-tā̤ (新字體). Gŏ̤ téng Nĭk-buōng Dṳ̆ng-hŏk gáu-kuŏ-cṳ̆ lì. Gā-miàng sāi dái cŏk-diēng gì Gô-gā-miàng. Ĭng-ôi ngṳ̄-ngiòng diŏh biéng-huá, gó-chṳ̄ hiêng-câi gì tĕ̤k-ĭng gâe̤ng Gā-miàng dó̤i-êng mâ̤ lì.