跳至內容

Dṳ̆ng-guók Káung-nĭk Ciéng-cĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Káung-nĭk Ciéng-cĕng dêng-hióng lì gì)

Dṳ̆ng-guók Káung-nĭk Ciéng-cĕng (中國抗日戰爭) sê cī Dṳ̆ng-huà Mìng-guók diŏh 1937 nièng gáu 1945 nièng cĭ găng huāng-káung Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók chĭng-liŏh gì ciéng-cĕng. Ĭ iâ sê Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng gì siŏh-buô-hông.