跳至內容

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (1912 nièng–1949 nièng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
1912 nièng gáu 1949 nièng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-tū.

1912 nièng gáu 1949 nièngDṳ̆ng-huà Mìng-guókDṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ diē-sié gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók. Ĭ gì guók-hô̤ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (中華民國). Cuòi sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók buōng-sĭng lĭk-sṳ̄ gì siŏh ciáh sì-gĭ, hĭ sèng-âu gì dṳ̆ng-iŏng céng-hū siék diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, gó-chṳ̄ diŏh Dṳ̆ng-ùng ék-buăng hô̤ có̤ Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Dâi-lṳ̆k Sì-gĭ (中華民國大陸時期), dò̤ lì kṳ̆-biék téng 1949 nièng gáu gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók găk Dài-uăng.

Cī ciáh guók-gă găk 1912 nièng iù Sŏng Ùng gióng-lĭk. 1949 nièng, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-dô̤-ìng Ciōng Gái-sĭk găk Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng diē-sié sék-bâi, cāu kó̤ Dài-uăng. Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k sìng-lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók