跳至內容

Kóng-cié-gāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


絞絞

Kòng-cié-gāng (控制桿), sê siŏh-cṳ̄ng sṳ̆-ĭk siék-bê (輸入設備), iù â-dā̤ gì gĭ-cô̤ gâe̤ng gà̤-dēng gì gā-gā (絞絞) cū-siàng, â̤ hióng sū kòng-cié gì siék-bê diòng-dâ̤ huŏng-hióng séng-hô̤. Kòng-cié-gāng Bàng-uâ iâ gó̤ gā-gā[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271.