跳至內容

Là̤ Tái-cū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Là̤ Tái-cū

Là̤ Tái-cū (Uŏk-nàng-ngṳ̄: Lê Thái Tổ, 黎太祖, 1385 nièng  – 1433 nièng ), iâ hô̤ lā̤ Là̤ Lé (黎利, Lê Lợi), sê Uŏk-nàng Hâiu Là̤-dièu gì gióng-lĭk-ciā, 1428 nièng gáu 1433 nièng câi-ôi.

Là̤ Lé găk 1418 nièng kī-bĭng huāng-káung Mìng-dièu dó̤i Uŏk-nàng gì tūng-dê, có̤i cṳ̄ng diŏh sĕk nièng ī-hâiu ciŏng Mìng-dièu dṳ̆k chók Uŏk-nàng, sī Uŏk-nàng dṳ̀ng-sĭng dŭk-lĭk. Gĭng-dáng iā sâ̤ Uŏk-nàng nè̤ng giéng-gáe̤k ĭ sê Uŏk-nàng gì mìng-cŭk ĭng-hṳ̀ng.