Lìng Hé̤ṳk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lìng Hé̤ṳk

Lìng Hé̤ṳk (林旭, 1875 nièng  – 1898 nièng ), cê Dŭng-gók (暾谷), Hók-gióng Âu-guăng (hiêng-câi gì Hók-ciŭ) nè̤ng. Muāng-chĭng-muōi Mì-sĭng-puái (維新派) gì nè̤ng. Chók-sĭng gṳ̄-ìng (舉人). Sê Kŏng Iū-ùi (康有為) gì dâ̤-cṳ̄ (弟子), Mô-hṳ̆ Lĕ̤k-gŭng-cṳ̄ (戊戌六君子).