Lùng-lùng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mò̤-táuk-chiă gì lùng-lùng

Lùng-lùng (輪輪) sê siŏh cṳ̄ng ièng-ièng-sék â̤ chiŏ-chiŏ gì nó̤h. Lùng-lùng sê nè̤ng có̤i dâe̤ng-iéu gì huák-mìng cĭ ék.