跳至內容

Mississippi Ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mississippi Ò̤Báe̤k Mī-ciŭ gì siŏh dèu gĕ̤ng, ô 3,730 gŭng-lī (2,320 ĭng-lī) dòng, sê sié-gái dâ̤-sé dòng gì gĕ̤ng, iā-sê áng lièu-liông sáung sié-gái dâ̤-ngô duâi gì gĕ̤ng. Mississippi Ò̤ cuòng-buô găh Mī-guók gīng-nô̤i, bók-guó ĭ gì lièu-ĭk ô chuŏng-gáu Gă-nā-dâi gì lâng ciáh sēng.