Nàng-uŏk-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng-uŏk-guók

Nàng-uŏk-guók (南越國) sê gô-dā̤ diŏh Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng gì siŏh ciáh guók-gă, liāng-tū chă-bók-dŏ̤ găk gĭng-dáng gì Guōng-dĕ̤ng gâe̤ng Guōng-să̤, gó ô gĭng-dáng Uŏk-nàng báe̤k-biĕng gì siŏh gáe̤k.

Ciā guók-gă sê diŏh sèng 203 nièng gióng-lĭk gì. Sèng 111 nièng, ké̤ṳk Háng-dièu miĕk lâi.