Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi

Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi (南中國海) sê Dṳ̆ng-guók nàng-buô gì siŏh ciáh hāi. Dṳ̆ng-guók nè̤ng gó̤ ĭ Nàng-hāi (南海), Uŏk-nàng nè̤ng gó̤ ĭ Dĕ̤ng-hāi (東海).