Nìng-pŏ̤

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nìng-pŏ̤ găk Ciék-gŏng gì ôi-dé

Nìng-pŏ̤ (寧波) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh dê-gék-chê, sṳ̆k Ciék-gŏng guāng gì.