Ngṳ̀-chĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngṳ̀ âu-piăng gì ngṳ̀-chié.

Ngṳ̀-chĭ (魚鰭), bô hô̤ lō̤ chĭ-chĭ (鰭鰭) hĕ̤k-chiā ngṳ̀-chié (魚翅), sê ngṳ̀ dò̤-lì siù-cūiké-guăng, sê ngṳ̀-lôi có̤i mìng-hiēng gì dĕk-dĭng cĭ-ék.