跳至內容

Chĭ (săi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chĭ, bô hô̤ lō̤ săi (鰓) hĕ̤k-chiā chĭ-chĭ, sê siŏh cṳ̄ng ké-guăng. Cūi diē gì iā sâ̤ dông-ŭk dŭ sāi chĭ-chĭ hŭ-ngék, ciŏng ṳ̀ng-gāi diŏh cūi dâi-dŏng gì iōng-ké hék-siŭ gáu háik dâi-dŏng kó̤. Ngṳ̀ gì chĭ-chĭ hô̤ lō̤ ngṳ̀-chĭ.