跳至內容

Olympic Ông-dông-huôi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Olympic Ông-dông-huôi gì biĕu-cé

Olympic Ông-dông-huôi sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh duâi-hìng gì ông-dông-huôi, ék-buăng 4 nièng kŭi siŏh huòi.

Hiêng-dâi Olympic Ông-dông-huôi gì lôi-biék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]