Páh-cê-huák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kĕk Dṳ̆ng-ùng páh-cê-huák lì páh Háng-cê

Páh-cê-huák (拍字法) sê ciŏng gáuk cṳ̄ng ùng-cê gâe̤ng hù-hô̤ páh gáu gié-sáung-gĭ, chiū-gĭ cī siŏh lôi diêng-cṳ̄ siék-bê diē-sié gì piĕng-mā huŏng-huák.