PHP

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
PHP gì biĕu-cé

PHP(ciòng-chĭng: Hypertext Preprocessor) sê 1 cṳ̄ng kŭi-nguòng(開源) giók-buōng ngṳ̄-ngiòng(腳本語言). 1995 nièng, iù Gáik-lìng-làng(格陵蘭) gĕ̤ng-tiàng-sṳ̆(工程師) Lá-sṳ̆-mō̤-sṳ̆ Lé-dŏ̤-hŭ(Rasmus Lerdorf) siék-gié chók-lì. Có̤i-cā sê Lé-dŏ̤-hŭ dò̤ lā̤ mì-hô(維護) cê-gă gì gá-ìng uōng-hiĕk(個人網頁). 1997 nièng, iù lâng ciáh Ī-sáik-liĕkgié-sáung-gĭ gĕ̤ng-tiàng-sṳ̆ gāi-siā.

Iā sâ̤ uōng-hiĕk tiàng-sê̤ṳ(程序) sê sāi PHP siā gì. Ék-buăng lì gōng PHP â găk duâi-buô-hông gì uōng-hiĕk hŭk-ô-ké(服務器) gâe̤ng chŏ̤-cáuk hiê-tūng(操作系統) gà̤-dēng bié. PHP ng-sāi cièng.

ngṳ̄-huák[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Â-dā̤ sê sāi PHP siā gì siŏh ciáh gāng-dăng gì tiàng-sê̤ṳ, mŭk-dék sê suŏ-chók “Hello, world!”

 <?php
    echo 'Hello World!';
 ?>