跳至內容

Pontius Pilatus

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Pontius Pilatus hĕ̤k-ciā Pontius Pilate, ĭng-ĭk Bī-lăk-dŏ̤ (彼剌多), sê Lò̤-mā Dá̤-guók puái gáu Ī-sáik-liĕk gì siŏh ciáh cūng-dók, tūng-dê sì-găng sê 26 nièng gáu 36 nièng. Ĭ hâ mêng-lêng ciŏng Ià-sŭ tài sĭ.