Só-cê chiū-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Só-cê chiū-siédṳ̆ng-guók-nè̤ng sāi siŏh-bĕng chiū lì có̤ téng 1 gáu 10 gì só-cê gì huŏng-huák, cī-cṳ̄ng só-cê gì biĕu-dák huŏng-huák găk dṳ̆ng-guók gó-dā̤ gì siŏng-ngiĕk uăk-dông dài-dŏng guōng-huáng sāi-ê̤ṳng, ôi lā̤ biê-miēng gáuk-dê-kṳ̆ kēu-ĭng cô̤-sìng só-cê nguô-huôi.

Téng 1 gáu 5 gì chiū-sié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Téng 1 gáu 5, ciòng dṳ̆ng-guók gì chiū-sié dŭ chă-bŭk-dŏ̤.

Téng 6 gáu 9 gì chiū-sié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Téng 6 gáu 9, dṳ̆ng-guók gáuk-dê gì chiū-sié dŭ ô kṳ̆-biék, gó-chṳ̄ diŏh cé̤ṳ-é, gáuk-dê ô gáuk-dê gì chiū-sié.

Hók-ciŭ diòng-tŭng chiū-sié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hók-ciŭ diòng-tŭng chiū-sié gâe̤ng gáuk-dê dŭ ô kṳ̆-biék. Bŭk-guó 80-hâiu gì iā sâ̤ nè̤ng ī-gĭng ké̤ṳk Mìng-uŏk (閩粵) dê-kṳ̆ chiū-sié dùng-huá lāu. Hiêng-câi cī-siŏh-tó̤ Hók-ciŭ diòng-tŭng chiū-sié gĭ-buōng mò̤ nè̤ng sāi lāu. Lâu-nè̤ng gó ô sāi, hâiu-săng-giāng ī-gĭng dŭ mò̤ sāi lāu.