跳至內容

Só-cê chiū-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Só-cê chiū-siédṳ̆ng-guók-nè̤ng sāi siŏh-bĕng chiū lì có̤ téng 1 gáu 10 gì só-cê gì huŏng-huák, cī-cṳ̄ng só-cê gì biĕu-dák huŏng-huák găk dṳ̆ng-guók gó-dā̤ gì siŏng-ngiĕk uăk-dông dài-dŏng guōng-huáng sāi-ê̤ṳng, ôi lā̤ biê-miēng gáuk-dê-kṳ̆ kēu-ĭng cô̤-sìng só-cê nguô-huôi.

Téng 1 gáu 5 gì chiū-sié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Téng 1 gáu 5, ciòng dṳ̆ng-guók gì chiū-sié dŭ chă-bŭk-dŏ̤.

Téng 6 gáu 9 gì chiū-sié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Téng 6 gáu 9, dṳ̆ng-guók gáuk-dê gì chiū-sié dŭ ô kṳ̆-biék, gó-chṳ̄ diŏh cé̤ṳ-é, gáuk-dê ô gáuk-dê gì chiū-sié.

Hók-ciŭ diòng-tŭng chiū-sié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hók-ciŭ diòng-tŭng chiū-sié gâe̤ng gáuk-dê dŭ ô kṳ̆-biék. Bŭk-guó 80-hâiu gì iā sâ̤ nè̤ng ī-gĭng ké̤ṳk Mìng-uŏk (閩粵) dê-kṳ̆ chiū-sié dùng-huá lāu. Hiêng-câi cī-siŏh-tó̤ Hók-ciŭ diòng-tŭng chiū-sié gĭ-buōng mò̤ nè̤ng sāi lāu. Lâu-nè̤ng gó ô sāi, hâiu-săng-giāng ī-gĭng dŭ mò̤ sāi lāu.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 漫画《名侦探柯南》引发中国人数字手势大讨论. 北京时间. 观察者网. 2016-09-04 [2018-10-14](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2018-10-14) (中文(简体)). 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 千萬別比七!台日手勢比法大不同 網:亂比真的會出事. 三立新聞網 SETN.COM. 2016-12-13 [2018-10-14](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2018-10-14) (中文(繁體)). 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 台灣日本手勢大不同。. Wahouse和風家. 2012-07-24 [2018-10-14](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2018-10-14) (中文(繁體)). 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 #5: 数字手势. 慢速中文 Slow Chinese. 2009-06-27 [2018-10-14](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2018-10-14) (中文(简体)). 
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Chinese Number Gestures. Learn Chinese Online. 2016-12-12 [2018-10-14](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2018-10-14) (英文). 
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 民俗大不同:用手势比划7、8 福建与其他省不同. 人民网. 2013-08-20 [2018-10-14](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2018-10-14) (中文(简体)).