Só-gé̤ṳ-kó guāng-lī hiê-tūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Só-gé̤ṳ-kó guāng-lī hiê-tūng (Ĭng-ùng: Database management system; dōi-siā: DBMS) sê siŏh cṳ̄ng guāng-lī só-gé̤ṳ-kódiêng-nō̤ nuōng-giông. Cuō-iéu gì só-gé̤ṳ-kó guāng-lī hiê-tūng (â-dā̤ gāng-dăng siā "DBMS") nuōng-giông ô: Oracle, DB2, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL dēng-dēng.

Gŭng-nèng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Só-gé̤ṳ dêng-ngiê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

DBMS tì-gṳ̆ng só-gé̤ṳ dêng-ngiê ngṳ̄-ngiòng (data definition language; DDL), ê̤ṳng-hô â̤ suók-mìng só-gé̤ṳ-kó gì giék-gáiu, bău-guák nguôi-muò-sék, muò-sék gâe̤ng nô̤i-muò-sék gì dêng-ngiê, só-gé̤ṳ-kó uòng-cīng-séng dêng-ngiê, ăng-cuòng bō̤-mĭk dêng-ngiê, dēng-dēng. Cī piĕ dêng-ngiê còng-káung diŏh só-gé̤ṳ cê-diēng diē-sié, sê DBMS ông-hèng gì gĭ-chū.

Só-gé̤ṳ-kó chŏ̤-cáuk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

DBMS tì-gṳ̆ng só-gé̤ṳ chŏ̤-cé̤ṳng ngṳ̄-ngiòng (data manipulation language; DML), sĭk-hiêng só-gé̤ṳ-kó gì ék-buăng chŏ̤-cáuk, pī-ṳ̀-gōng, că-sùng, chák-ĭk, siŭ-gāi gâe̤ng chēng-dṳ̀. DML buŏng có̤ 2 cṳ̄ng, 1 cṳ̄ng táh diŏh gì-tă cuō ngṳ̄-ngiòng (chiông C) diē-sié sāi-ê̤ṳng, 1 cṳ̄ng â̤ dăng-dŭk sāi-ê̤ṳng.

Só-gé̤ṳ-kó ông-hèng guāng-lī[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Só-gé̤̤ṳ-kó găk gióng-lĭk, sāi-ê̤ṳng gâe̤ng mì-hô sèng-hâiu iù DBMS tūng-ék guāng-lī, tūng-ék káung-cié, ī-dé bō̤-céng só-gé̤ṳ ăng-cuòng-séng, uòng-cīng-séng, dŏ̤-ê̤ṳng-hô dó̤i só-gé̤ṳ gì bêng-huák sāi-ê̤ṳng ī-gĭk huák-sĕng gó-cióng hâiu gì hiê-tūng huŏi-hŭk.

Só-gé̤ṳ-kó gì gióng-lĭk gâe̤ng mì-hô[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

bău-guák só-gé̤ṳ-kó có̤i kăi-sṳ̄ gì só-gé̤ṳ sṳ̆-ĭk, duōng-uâng gŭng-nèng, só-gé̤ṳ-kó gì duōng-káung, huŏi-hŭk gŭng-nèng, só-gé̤ṳ-kó gì tṳ̀ng-sĭng cū-cék gŭng-nèng gâe̤ng séng-nèng gáng-sê, hŭng-sék gŭng-nèng dēng-dēng.