Siâ-huáng-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siâ-huáng-gŏ̤ (謝飯歌), sê séng Hông-gáu gì nè̤ng gāng-siâ Siông-dá̤ gì sì-hâiu â̤ chióng gì gŏ̤. Cī-cṳ̄ng gŏ̤ gì ké̤ṳk-diêu, gŏ̤-sṳ̀ mò̤ gó-dêng, dáng-sê nô̤i-ṳ̀ng dŭ-sê gāng-siâ Siông-dá̤ niông ĭ-nè̤ng ô buông siăh.

Gŏ̤-sṳ̀[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭ-bŭ Siâ-huáng-gŏ̤
YouTube, Sĭ-bŭ «Ôi-lī Bó̤» (衛理報) ció-biĕng Uòng Méng-lā̤ (黃孟禮)
bilibili

Mā-lài-să̤-ā Sĭ-bŭ gì Hók-ciŭ-nè̤ng, ṳ̀-guó siŏh-chió nè̤ng găk siŏh-dŏi siăh buông, â̤ sèng sāi Bàng-uâ chióng «Siâ-huáng-gŏ̤». Gŏ̤ sê cūng-kuāng chióng gì:

Ngō̤-muòng huôi-chăng dùng-sĭng gāng-siâ
(我們會餐同心感謝)
Ék-cé̤ṳk ék-huáng lài-ché̤ṳ bók-é
(一粥一飯來處不易)
Siông-dá̤ ŏng-hiê dùng-bău háik-gâng
(上帝恩惠同胞血汗)
Huăng-hī liāng-sêu ôi Ciō hŭk-ĭk[Ció 1]
(歡喜領受為主服役)
Ă-muòng

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Iâ ô chióng „hŭk-ô“ (服務) gì.