跳至內容

Tŏng-diè-dáing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báe̤k-gĭng gì tŏng-diè-dáing

Tŏng-diè-dáing (湯池店) sê ciŏng-muòng dò̤ ké̤ṳk nè̤ng sā̤-tŏng gì siŏh cṳ̄ng dáing.

Hók-ciŭŭng-ciòng iā sâ̤, gó-chṳ̄ gô-dā̤ tŏng-diè-dáing iâ mâ̤ ciēu. Bók-guó gĭng-dáng duâi buô-hông gì nè̤ng chió lā̤ dŭ ô ôi-sĕng-găng â̤ dò̤ lā̤ sā̤-tŏng, tŏng-diè-dáing sĕng-é mâ̤ hō̤, cêu mâing-mâing biéng ciēu lāu.