跳至內容

Tiĕng-ciō-gáu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tiĕng-ciō-gáu (天主教) sê Gĭ-dók-gáu gì siŏh ciáh ciō-iéu gì pái-biék. Ĭ găk Hĭ-lăk-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lō̤ καθολικισμός, găk Lá-dĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lō̤ Catholicismus, dŭ sê ciòng sié-gái, ciòng-tā̤, hĕ̤k-ciā puō-sié gì é-sé̤ṳ. Tiĕng-ciō-gáu nguòng-ṳ̀ Gŭng-nguòng ék sié-gé gì cō̤-gĭ Gĭ-dók-gáu, hâiu-lài bók hŭng-liĕk ùi gūi-ciáh pái-biék. Găk Hók-ciŭ gâe̤ng cuòng Dṳ̆ng-guók, Tiĕng-ciō-gáu cuō-iéu sê cī Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu, cê̤ṳ-sê ī Lò̤-mā gáu-cŭng ùi liāng-sêu gì gáu-pái. Hiêng-dâi Tiĕng-ciō-gáu sê sĕk-lĕ̤k sié-gé Mìng-dièu sèng-hâu iù Iă-sŭ-huôi gĭng Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-nàng buô diòng gáu cuòng Dṳ̆ng-guók, Hók-gióng sê Tiĕng-ciō-gáu găk Dṳ̆ng-guók dĕk-ká̤ diòng-bó̤ gì dê-kṳ̆.

Dói-ùi Hók-ciŭ gâe̤ng Dṳ̆ng-guók bàng-siòng gōng gì Tiĕng-ciō-gáu, cék Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu, chiāng chăng-giéng Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu.