Uŏk-nàng-ngṳ̄ cê-mō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Uŏk-nàng-ngṳ̄ cê-mō̤ (Uŏk-nàng-ngṳ̄: Chữ Quốc Ngữ) sê Huák-guók diòng-gáu-sê̤ṳ Alexandre de Rhodes diŏh 1651 nièng tá̤ Uŏk-nàng-ngṳ̄ siék-gié gì siŏh cṳ̄ng Lò̤-mā-cê. Ciā ùng-cê gĭng-dáng Uŏk-nàng nè̤ng dŭ diŏh lā̤ sāi.