Uŏk-nàng Gê̤ṳng-sāng-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uŏk-nàng Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng gì
Uŏk-nàng Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng hŭi

Uŏk-nàng Gê̤ṳng-sāng-dōng (越南共產黨), gāng-chĭng Uŏk Gê̤ṳng (越共), sê gĭng-dáng Uŏk-nàng gì cĭk-céng-dōng. Ĭ iâ sê ciā guók mì-ék siŏh ciáh hăk-huák gì céng-dōng, ĭng-ôi cuòi, ciā dōng diŏh Uŏk-nàng găng-chĭng hô̤ lā̤ Dōng (黨). Ĭ sê siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê gì céng-dōng, sáng Mā-káik-sṳ̆ Liĕk-nìng ciō-ngiê gâe̤ng Hù Cé-mìng sṳ̆-siōng.

Ciā dōng sāi dŭk-cài chiū-dâung kóng-cié guók-gă, páh-ák huāng-dó̤i gì siăng-ĭng, ké̤ṳk iā sâ̤ guók-gă hĕ̤k-ciā cŭ-cék piĕ-bàng. Gó-chṳ̄ Uŏk-nàng ké̤ṳk guók-cié duâi bông-hông nè̤ng giéng-gáe̤k sê siŏh ciáh mâ̤ mìng-ciō, mâ̤ cê̤ṳ-iù gì guók-gă.