跳至內容

Â-muòng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Â-muòng Dâi-hŏk
廈門大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1921 nièng
Gāng-chĭng Â-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Â-muòng

Â-muòng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Hók-gióng Â-muòngSṳ̆-mìng-kṳ̆.