跳至內容

Ùng-ngiê-hók-hĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ùng-ngiê-hók-hĭng (文藝復興) sê téng 14 sié-gī gáu 17 sié-gī cĭ-găng gì ùng-huá ông-dông. Ùng-ngiê-hók-hĭng téng Dṳ̆ng-sié-gī muăk-gĭ gì É-dâi-lé kī-tàu, ī-hâiu diòng gáu gó̤-lòng ciáh Ĕu-ciŭ, sê ùng-hŏk, diék-hŏk, ngiê-sŭk, kuŏ-hŏk, céng-dê gâe̤ng cŭng-gáu gáuk huŏng-miêng gì gáik-sĭng.