Ŭng-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ŭng-ciŭ găk Ciék-gŏng gì ôi-dé

Ŭng-ciŭ (溫州) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh dê-ngék-chê, sṳ̆k Ciék-gŏng guāng gì.