Afshar-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Afshar-ngṳ̄
افشر, Əfşar
Huák-nguòng guók  Tū-ī-gì
 Iran
 Sê̤ṳ-lé-ā
 Afghanistan
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
20 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Afshar-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤
Lá-dĭng cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 mò̤
Glottolog afsh1238
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Afshar-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 20 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]