跳至內容

Bàu-ngṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bàu-ngṳ̀

Bàu-ngṳ̀ (鮑魚, 刨魚), iâ hô̤ pâu-ngṳ̀ (鮑魚[1]:249), sê siŏh-cṳ̄ng niōng-tā̤ dông-ŭk, ng-sê ngṳ̀. Ĭ ìng-iōng iā hŭng-hô, dó̤i ìng-tā̤ iā buō.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

«Dictionary of the Foochow Dialect» siŭ-liŏh 2 bĭh „鮑“ cê tŭk-ĭng, hŭng-biék sê „bàu“ „pâu“[2]. «Hók-ciŭ-uâ Sĭk-ê̤ṳng Cê-diēng» ciŏng „鮑“ gé có̤ „pâu“[1]:249, „刨“ gé có̤ „bâu“[1]:10. Bàng-siòng kēu-ngṳ̄ sèu gōng „bàu-ngṳ̀“, báik-cĕng găk Hók-ciŭ Ìng-mìng Guōng-bó̤ Diêng-dài Cō̤-hāi cī Siăng (左海之聲) gŭng-cáuk guó gì Ṳ̀ng-siàng (榕城) găk tàu siŏh gái Hók-gióng Huŏng-ngiòng Ùng-huá Dâi-suói diēng-pìng gì sì-hâiu nêng-ùi Hók-ciŭ-uâ gì „bàu-ngṳ̀“ diŏh siā có̤ „刨魚“[3].

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 1.2 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辭書出版社. 2015. 
  2. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 
  3. 福建首届方言大赛141216. 福建都市频道 (优酷) dâi-gié huák-sĕng diŏh 9:00. 2014-12-17.