跳至內容

Bō̤-siŏh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bō̤-siŏh

Bō̤-siŏh (寶石) sê cī siŏh lôi â̤ sāi gák kŭi lì pău-guŏng gì siŏh, ék-buăng bī-gáu ngâing, iông-sék iā bī-gáu cóng.

Bō̤-siŏh ô è̤ng-bō̤-siŏh, làng-bō̤-siŏh, liŏh-bō̤-siŏh, cōng, nguŏh dēng dēng.