Cék-tùi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nè̤ng gì cék-tùi

Cék-tùi (脊椎) sê nè̤ng gâe̤ng cék-tùi dông-ŭk piăng lā̤ siŏh dèu ciĕ-tì sĭng-tā̤ gì iā dòng gì gáuk-gáuk.