Cṳ̆-gák Liông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cṳ̆-gák Liông

Cṳ̆-gák Liông (諸葛亮, 181 n. - 234 n.) cê Kūng-mìng (孔明), sê Dṳ̆ng-guók găk Săng-guók gì sèng-âu Sṳ̆k-háng gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Nguòng-lài dêu diŏh Nàng-iòng-gông (南陽郡) lā̤ tĕ̤k-cṳ̆, 208 nièng, Làu Bê chiāng ĭ kó̤ có̤ gŭng-sṳ̆ (軍師).

Làu Bê găk Iáh-ciŭ có̤ huòng-dá̤ lō̤ ī-hâiu, niông ĭ có̤ sìng-siông (丞相). Làu Bê sī lō̤ ī-hâiu, buô hông-mêng hū-cō̤ ĭ gì giāng Làu Sièng. Ĭ lĕ̤k ché̤ṳ dái bĭng chók Gì-săng páh Cò̤-ngôi, dŭ mò̤ iàng. 234 nièng găk Ngô-dòng-nguòng gâe̤ng Ngôi-guók gì dŭ-dók Sṳ̆-mā Hé dó̤i-sê gì sèng-âu bâng-sī.