跳至內容

Cṳ̆-niòng-giāng (Gă-tìng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cṳ̆-niòng-giāng (諸娘囝) ,găk Gă-tìng guăng-hiê diē-sié, sê bâ-nā̤ săng gâe̤ng iōng gì nṳ̄-gái.

Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, cṳ̆-niòng-giāng iâ â̤ dé̤ṳng cī bī sìng-sṳ̆k gì nièng-kĭng nṳ̄-gái, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Cṳ̆-niòng-giāng

Gái Ché̤ṳ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]