Carl Linnaeus

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Carl Linnaeus

Carl Linnaeus (1707 n. 5 ng. 23 h. - 1778 n. 1 ng. 10 h.) sê Sôi-diēng gì siŏh ciáh sĕng-ŭk-hŏk-gă gâe̤ng ĭ-sĕng. Ĭ sê hiêng-dâi sĕng-ŭk hŭng-lôi-huák gì huák-mìng-ciā, dó̤i sĕng-ŭk-hŏk gâe̤ng sĕng-tái-hŏk gì góng-hióng iā duâi.