Chāu-māng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Chāu-māng
Chāu-māng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
ā-muòng: Hexapoda
gŏng: Insecta
mŭk: Orthoptera
ā-mŭk: Caelifera
Ander, 1939
Superfamilies

Chāu-māng (草蜢) sê siŏh lôi tè̤ng-giāng, chói duâi, â-hài huák-dăk, ciō-iéu siăh sĭk-ŭkniŏh-niŏh, iā sèu găk chèng hĕ̤k-ciā chāu-cṳ̀ng diē-sié chók-hiêng.

Ô siŏh lôi gùng-gṳ̆ gì chāu-māng ciŏng-muòng siăh dêu gì, hī siŏh lôi chāu-māng hô̤ lā̤ huòng-tè̤ng (蝗蟲), iâ hô̤ lā̤ âng-huòng (旱蝗). Huòng-tè̤ng sê ciō-iéu gì hâi-tè̤ng cĭ ék, ék-buăng có̤-âng gì sèng-âu â̤ ô iā sâ̤ huòng-tè̤ng chók-hiêng, cuòi hô̤ lā̤ huòng-căi (蝗災). Có̤-chèng-gì dŭ iā giăng huòng-căi.