Chŏng-hà-ciŭ Gĭ-dók-dòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chŏng-hà-ciŭ Gĭ-dók-dòng

Chŏng-hà-ciŭ Gĭ-dók-dòng (蒼霞洲基督堂), báik-cèng hô̤ lō̤ Hók-ciŭ Gĭ-dók-dòng (福州基督堂), sê Ĭng-guók Séng-gŭng-huôi (Ĭng-ùng: Church of England) găk Dṳ̆ng-guók Hók-gióng gáu-kṳ̆ gì cuō-gáu cô̤-dòng, dê-cī găk Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Chŏng-hà-ciŭ Gău-tŭng-háe̤ng 17 hô̤.

1924 nièng 11 nguŏk 1 hô̤, Séng-gŭng-huôi Hók-gióng gáu-kṳ̆ Cuō-gáu Hèng Iók-hâng (Bishop John Hind) cuō-tì Chŏng-hà-dòng gì dâing-gĭ ngì-sék, kŭi gĕ̤ng gióng-cô̤ cuō-gáu cô̤-dòng, gáu 3 nièng hâiu ciáh chiàng. Dŏng-sì, ciā gáu-dòng miàng giéu "Hók-ciŭ Gĭ-dók-dòng". Guòng dòng sê cuŏng-mŭk giék-gáiu, â̤ ṳ̀ng-năk siŏh-chiĕng nè̤ng. Dṳ̆ng-huà Séng-gŭng-huôi gì huôi-ngiê sèu-sèu găk cē̤-nē̤ diêu-kăi.

1950 nièng, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gĭ-dók-gáuSăng-cê̤ṳ ái-guók ông-dông gì chiĕng-miàng uăk-dông iù ciā gáu-dòng kăi-sṳ̄. 1958 nièng, gáu-dòng buô-hông diòng-sū ké̤ṳk Dài-gĕ̤ng gì siŏh găng iŏh-chiōng ciéng-ê̤ṳng. 1966 nièng Ùng-gáik kăi-sṳ̄, cô̤-dòng ké̤ṳk guŏng lâi, cuòng-buô ké̤ṳk iŏh-chiōng ciéng-ê̤ṳng.

1985 nièng 8 nguŏk 11 hô̤, Hók-ciŭ Gĭ-dók-dòng gāi-miàng Chŏng-hà-dòng tṳ̀ng-sĭng kăi-huóng. Gĭng-dáng, Chŏng-hà-dòng sê Hók-ciŭ dék dê̤ṳng-iéu gì siŏh cô̤ gáu-dòng cĭ-ék.