Ciáng diêng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciáng diêng-cṳ̄ (正電子) sê diêng-cṳ̄huāng lĭk-cṳ̄, dái siŏh bĭh ciáng dăng-ôi diêng-hò̤, gâe̤ng diêng-cṳ̄ cék-liông siŏh-iông dŭ sê 9.10938356(11)×10−31 kg. Ciáng diêng-cṳ̄ gâe̤ng diêng-cṳ̄ siŏng-hó cáuk-ê̤ṳng â̤ huák-sĕng iĕng-miĕk páh-mò̤, biéng có̤ gă-mā-guŏng.