Ciū-ciòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ciū-ciòng (酒泉) sê Găng-sé̤ṳk gì siŏh ciáh chê. Dṳ̆ng-guók gì „Ciū-ciòng ôi-sĭng huák-siâ dṳ̆ng-sĭng“ cêu sê găk cŭ-uái.