Dài-uăng Muāng-chĭng Sì-dâi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dài-uăng Muāng-chĭng Sì-dâi (臺灣滿清時代) hĕ̤k-ciā Dài-uăng Chĭng-dièu Sì-dâi (臺灣清朝時代), sê Dài-uăng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh sì-gĭ.

1683 nièng, Muāng-chĭng puái Siĕ Lòng miĕk Dŭng-nìng-guók, téng cī sèng-âu kăi-sṳ̄ Dài-uăng biéng siàng Muāng-chĭng gì liāng-tū. 1895 nièng, Muāng-chĭng diŏh Gák-ngū Ciéng-cĕng dâi-dŏng ké̤ṳk Nĭk-buōng páh suŏ, ciŏng Dài-uăng gák ké̤ṳk Nĭk-buōng. Dài-uăng gì Háng-nè̤ng mâ̤ siōng sêu Nĭk-buōng tūng-dê, sŏng-buó dŭk-lĭk, gióng-lĭk Dài-uăng Mìng-ciō-guók.