Dáng-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hók-ciŭ nô̤i-ò̤ siông gì Dáng-mìng

Dáng-mìng sê sĕng-uăk diŏh Hók-gióng, Guōng-dĕ̤ng, Guōng-să̤, Hāi-nàng, Ciék-gŏng gĕ̤ng-hāi siông gì siŏh ciáh mìng-hiê, sṳ̆k Háng-cŭk. Diŏh Hók-ciŭ, lṳ̆k-dê siông gì Háng-ìng ciŏng Hók-ciŭ Dáng-mìng ā̤-huá miàng „Kuóh-dà̤“ hĕ̤k „Kuóh-dà̤-giāng“. Duòng-tūng siông, Dáng-mìng̤ ék-sĕng duâi-buô-hông sì-găng dŭ dêu sùng gà̤-dēng.