Dê̤ṳ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dê̤ṳ

Dê̤ṳ(箸) sê Dṳ̆ng-guók, Dièu-siēng, Nĭk-buōng gâe̤ng Uŏk-nàng gì nè̤ng siăh buông(食飯) gì sèng-hâiu dò̤ lā̤ giék sĭk-ŭk(食物) gì gĕ̤ng-gê̤ṳ(工具).