Dĕ̤ng Dṳ̆ng-guók Hāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dĕ̤ng Dṳ̆ng-guók Hāi

Dĕ̤ng Dṳ̆ng-guók Hāi(東中國海), Dṳ̆ng-guók nè̤ng gó̤ ĭ Dĕ̤ng-hāi (東海), Hàng-guók nè̤ng gó̤ ĭ Nàng-hāi (南海), sê Tái-bìng-iòng biĕng-dău gì siŏh ciáh hāi. Găk Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-biĕng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „Dĕ̤ng Dṳ̆ng-guók Hāi“.