跳至內容

Dṳ̆-nṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆--nṳ̆k (Pork belly cut).
Kō̤ Dṳ̆.

Dṳ̆-nṳ̆k sê siŏh cṳ̄ng siēu-siăh, sê Dṳ̆ ê sĭng-tā̤. Dṳ̆-nṳ̆k sê cuòng sié-gái cuō-iéu gì nṳ̆k-lôi sāng-pīng cĭ ék. Iù-tái-nè̤ng ng-tĕ̤ng siăh Dṳ̆-nṳ̆k, ĭng-ùi diŏh Iù-tái-gáu, Dṳ̆Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk.