Daur-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Daur-cŭk sê ciō-iéu diŏh Ā-ciŭ báe̤k-buô gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guókNô̤i Mùng-gū gâe̤ng Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng, diŏh Ngò̤-lò̤-sṳ̆ iâ ô. Gŏng-gé̤ṳ hiêng-dâi kuŏ-hŏk-gă gì DNA ngiēng-géu, ciā mìng-cŭk gâe̤ng gô-dā̤ gì Kié-dăng mìng-cŭk guăng-hiê có̤i chĭng.

Daur-cŭk gōng Daur-ngṳ̄.