Diê-biāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Diê-biāngHók-ciŭ duòng-tūng gì siēu-siăh. Ĭ gì có̤-huák sê sāi kău uòng-dâu hūng cà̤ diê, dṳ̆ sèng nṳ̆k gâe̤ng kṳ̀ng-chái có̤ gì âng bău kī dò̤ pù. Diê-biāng hìng-câung săng ièng-ièng gì, ngàng-sáik gĭng-uòng, káe̤k-káe̤k cìng sŭ, ê iā hò̤.